พ.ศ.2528 ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและจากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลเป็นเงิน 120,000 บาท สร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1 หลังให้เพียงพอแก่จำนวนนักเรียน ให้มีที่นั่งรับประทานอาหารขนาดกว้าง 17 เมตร และยาว 40 เมตร ขนานกับโรงอาหารเดิม

พ.ศ.2530 โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ รวมเป็นเงิน 335,000 บาท และบริษัทกระเบื้องโอฬารมอบกระเบื้องมุงหลังคาให้ทั้งหมด สมทบเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอีก 315,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท เพื่อการก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นเรือนพยาบาล ชั้นบนเป็นห้องจริยธรรม ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เมื่อสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช้ชื่อว่า “อาคารอนุสรณ์ 100 ปี” เมื่อ พ.ศ. 2529

พ.ศ.2531 โรงเรียนสมุทรปราการได้รับเงินบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ จำนวน 80,000 บาท และสมทบด้วยเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 52,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,400 บาท เพื่อทำการก่อสร้างเรือน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรปราการ

                 ในปีงบประมาณ 2533–2534 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นชั้นรับประทานอาหาร ชั้นที่สองเป็นห้องฝึกงานเกษตรและโสตทัศนศึกษา ชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุมและพลศึกษา เป็นจำนวน 9,975,000 บาท

ปีการศึกษา 2536 ส.ส.นายแพทย์วัลลภ ยังตรง จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดให้ 400,000 บาท เพื่อปรับปรุงถนนในโรงเรียนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.12 เมตรและ ส.ส.ประเสริฐ สุขวัฒน์ จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดให้ 105,450 บาท เพื่อปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2537 ส.ส.นายแพทย์วัลลภ ยังตรง จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดให้อีก 450,000 บาท เพื่อปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเพิ่มเติม ขนาด 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.12 เมตร

จังหวัดสมุทรปราการอนุมัติงบพัฒนาจังหวัด จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 10 ชุด มูลค่า 81,000 บาท เพื่อปรับปรุงน้ำดื่ม น้ำใช้ภายในโรงเรียนสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2539 ส.ส.สนิท กุลเจริญ จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัด ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียน 2 ประตู มูลค่า 135,000 บาท

ส.ส.นายแพทย์วัลลภ ยังตรง จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัด ฯ จัดซื้อโต๊ะเพื่อใช้ในห้องประชุมใหญ่ มูลค่า 428,000 บาท

ส.ส.พรรคชาติไทย จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัด ฯ ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์ มูลค่า 949,500 บาท

ปีงบประมาณ 2540 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 6 ชั้น งบประมาณ ผูกพันปี 2541 และ2542 มูลค่า 35,990,000 บาท

ปัจจุบันมีอาคารถาวร 9 หลัง จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดชั้นเรียนเป็น 12-12-15 และ 12-12-12 รวม 75 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 3,157 คน และครู-อาจารย์ 137 คน นักการภารโรง 16 คน ยาม 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน   

ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ                                         หน้าที่ ๕