สนใจเยี่ยมชม E-learning ได้ที่นี่
Username : samutprakan
Password : 01

E-Learning
>สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการให้เหตุผล
            มารินทร์  ภักติวงษ์

>สื่อออนไลน์เรื่องจำนวนจริง(ช่วง)
            มารินทร์  ภักติวงษ์

>สื่อออนไลน์ เรื่อง Hardware
            ศุภรัตน์  ภักติวงษ์

>
บทเรียนภาษาไทย

            รำเนา พลอยขาว
>บทเรียนชีววิทยา
             ณฐินี  มีสุข

>ตารางธาตุ
             ธเนศ สวัสดี

>เรียนฟรี online
>ชมรมครูคณิตศาสตร์
มหาสารคาม

Link
หน่ิวยบัญชาการกำลังสำรอง               
 เขตพื้นที่การศึกษาส.ป. เขต 1
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิกา
>ร.ร.สมุทรปราการ
>ร.ร.สตรีสมุทรปราการ 
>ร.ร.สตรีสมุทรปราการ 
>ร.ร.มัธยมด่านสำโรง
>ร.ร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
>ร.ร.หาดอมราอักษรลักษณ์
>ร.ร.นวมินฯสวนกุหลาบฯ ส.ป.
>ร.ร.บางเมืองเขียนผ่องอนุสร
เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
Schoolnet Thailand
"ธรรมจักร"วงล้อแห่งธรรม
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ประดู่อังสนา (ประดู่บ้าน) ประดู่กิ่งอ่อน
ปรัชญาของโรงเรียน รักโรงเรียน เพียรทำดี มีวินัย ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่คุณธรรม
คติพจน์ประจำโรงเรียน ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

 

 

   Google Search

                           วิสัยทัศน์ โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
                           เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

 

E-LEARNING 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ จัดการอบรมการสร้างบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย ให้แก่อาจารย์ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค. 49
[ภาพข่าว]

ปฐมนิเทศนักเรียน ม1และม.4
ร.ร.ส.ป.จัดปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2549 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม
[ภาพข่าว

รับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2549
[ภาพข่าว]

ประชุมครูครั้งที่2/2549
ท่านผู้อำนวยการปลื้มจิต ประชุมครูโรงเรียนสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 49 และมอบรางวัลแก่ครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวด สื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2548และครูดีในดวงใจ

คนเก่งเสริมพิเศษวันเสาร์
วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ ท่านผู้อำนวยการ
ปลื้มจิต มอบเกียรติบัตร และรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี [ภาพข่าว]

 

 

ข่าวสั้นวันนี้ ข้อมูลโรงเรียนผู้บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้เว็บบอร์ด โรงเรียนเว็บบอร์ด กรรมการ นรเว็บบอร์ด แนะแนวดาวโหลดศูนย์เทคโนโลยีฝ่ายวิชาการรวมภาพข่าวกำหนดการกรรมการนักเรียนค้นหาเพื่อนสารบัญเว็บผลงานนักเรียนคนดีศรี สปคลีนิกหมอภาษาหนึ่งในร้อยวงโยธวาธิตแนะแนว

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547

 
โรงเรียนสมุทรปราการ
สำนักงานพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
       
498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
 0-2395-0016, 0-2395-2344, 0-22387-0307 โทรสาร 0-2387-0308
Webmaster : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสมุทรปราการ

 
e-mail : it_samutprakan@yahoo.com
และนายธเนศ สวัสดี ม.6/1 เลขที่ 41