ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ                                         หน้าที่ ๔

พ.ศ.2496 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนต่อท้ายโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น“โรงเรียนสมุทรปราการ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

แม้กระทรวงศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพียงไรก็ตาม ก็ยังไม่พอแก่จำนวนเด็กเรียนอยู่นั่นเอง ประกอบกับที่วัดไม่มีที่จะสร้างได้อีก ในที่สุดอนุมัติเงินการกุศลจำนวน 400,000 บาท สำหรับซื้อที่ดินบริเวณริมถนนสุขุมวิท ในเนื้อที่ 17 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2498 หลังจากซื้อที่ดินแล้วประมาณ 10ปีเศษต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน และสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2511 พร้อมทั้งได้สร้างสาธารณูปโภคอื่นๆอีก และในเดือนกันยายน ปีเดียวกันนี้เองก็ได้ย้ายนักเรียนจากวัดกลางมาเรียนยังสถานที่ ที่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2511 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 5.9 x 40.5 ตารางเมตร 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 800,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2512

พ.ศ.2513 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นขนาด 9.5 x 72 ตารางเมตร จำนวน 18 ห้องเรียน เป็นเงิน 200,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2514

พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณ เป็นค่าก่อสร้างอาคารเกษตรขนาด 10 x 24.50 ตารางเมตร 2 หน่วย เป็นเงิน 200,000 บาท

พ.ศ.2518 ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค เป็นค่าก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ขนาด 10 x 85 ตารางเมตร จำนวน 12 ห้องเรียน และอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ ขนาด 10 x 50 ตารางเมตร จำนวน 6 หน่วย รวมเป็นเงิน 9,671,600 บาท สร้างเสร็จเมื่อ 1 ตุลาคม 2519

พ.ศ.2519 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ ได้สร้างอาคารชั่วคราวให้โรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนพลานามัยให้ 1 หลัง เป็นเงิน 5,500 บาท

พ.ศ.2525 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องประชุมโรงอาหาร 1 หลัง เป็นเงิน 7,856,000 บาท